Fenologi i læreplanen

Ulike kompetansemål man kan nå ved å bruke fenologi i undervisningen (hentet fra utdanningsdirektoratet sin læreplan - Kunnskapsløftet)

NATURFAG

Etter 2. årstrinn

Forskerspiren:

 • Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
 • Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
 • Beskrive egne observasjoner fra forsøk i naturen

Mangfold i naturen:

 • Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem
 • Beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen
 • Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert

Etter 4. årstrinn

Forskerspiren:

 • Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter
 • Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler
 • Bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser

Mangfold i naturen:

 • Samtale om livssykluser til noen plante- og dyrearter
 • Observere og notere ned hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid

Etter 7. årstrinn

Forskerspiren:

 • Formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet
 • Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
 • Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid
 • Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy

Mangfold i naturen:

 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre
 • Undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonen til de ulike plantedelene
 • Undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter

Etter 10. årstrinn

Forskerspiren:

 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte
 • Skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapport ved bruk av digitale hjelpemidler
 • Forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Mangfold i naturen:

 • Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene

MATEMATIKK

Etter 7. årstrinn

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk:

 • Planlegge og samle inn data i sammenheng med observasjoner, spørreundersøkelser og eksperiment
 • Representere data i tabeller og diagram som er framstilt digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere hvor nyttige de er
 • Finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere de i forhold til hverandre

Etter 10. Årstrinn

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk:

 • Gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og vise kildekritikk
 • Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde, og presentere data med og uten digitale verktøy

KROPPSØVING

Feltobservasjoner kan fint kombineres med kroppsøving på alle årstrinn

Etter 4. Årstrinn

 

 • Bruke grunnleggende bevegelser i varierte miljø og i tilrettelagte aktiviteter
 • Være med i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet og koordinasjonen

KUNST OG HÅNDVERK

Etter 2. årstrinn

Visuell kommunikasjon:

 • Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning

Etter 4. årstrinn

Visuell kommunikasjon:

 • Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
 • Lage enkle utstillinger av egne arbeider