Phenology on the North Calotte

Et norsk-russisk skoleprosjekt med fokus på klima.

Skolenettverket ”Phenology of the North Calotte” (PNC) er et norsk–russisk prosjektsamarbeid mellom grunnskoler og naturvitenskapelige forskningsinstitusjoner i Barentsregionen. Langs en løype i skolens nærområde registrerer elevene tidspunktet for utvalgte årvisse hendelser (fenofaser), og de innsamlede dataene brukes videre i klimaforskning.

Skoleprosjektet har siden starten i 2001 vært ledet av Bioforsk Jord og Miljø Svanhovd, og er et prosjektsamarbeid som omfatter grunnskoler og naturvitenskaplige forskningsinstitusjoner i Norge og Russland. PNC består av en naturfagligdel og en kulturutvekslingsdel, og har som målsetting å:

► Øke den naturfaglige kompetansen blant elever i grunnskolen (ungdomstrinnet) ved innlæring av en del nøkkelarter for nordlige økosystem, samt bevisstgjøre elevene på tidspunkter for årvisse hendelser i naturen. 

► Medvirke til gjensidig forståelse og respekt for kultur og tradisjon på tvers av landegrensene, gjennom å skape arenaer for bedre kontakt mellom norske og russiske skoler og faginstitusjoner.

► Lære skoleelevene vitenskapelig metode og bidra til økt interesse for forskning. Koble forskning og undervisning, slik at man reduserer gapet mellom disse disiplinene.

► Medvirke til økt satsning og bruk av IKT på skolene som deltar på prosjektet.

► Stimulere til bedre engelskkunnskaper blant russiske og norske skoleelever.

Prosjektet er avhengig av mange gode samarbeidspartnere og i Norge er Nettverk for miljølære en viktig partner, da de utvikler og oppdaterer nettsidene for prosjektet kontinuerlig. Prosjektet har også samarbeid med Norut IT Tromsø, som benytter data fra fenologinettverket og bidrar med råd og veiledning i forbindelse med etablering av nye registreringsområder. I tillegg er Oppvekstkontoret i Alta involvert med en ressursperson i prosjektnettverket.

Hovedfinansieringen kommer fra Miljøverndepartementet. Fylkesmannen i Finnmark bidrar også økonomisk til prosjektet.

Det er totalt 17 skoler som deltar i prosjektet, hvor 6 er norske og 11 er russiske (figur1). Hvert år arrangeres det en lærersamling (mars), og en skolesamling (mai) hvor opptil 60 elever og lærere deltar. Skolesamlingen arrangeres annethvert år i henholdsvis Norge og Russland.

Kartet viser skolene som deltar i skolenettverket "Phenology on the North Calotte"